CityRailTransit
Timeline of the Guangzhou (China) Rail Transit Network

Metro (Metro)

28-06-1997: 1 > Huangsha - Xilang
28-06-1999: 1 > Huangsha - Guangzhou East Railway Station
29-12-2002: 2 > Xiaogang - Sanyanli
28-06-2003: 2/8 > Xiaogang - Jiangnanxi - Pazhou [line 2 service]
26-12-2005: 2 > Pazhou - Wanshengwei
26-12-2005: 3 > Guangzhou East Railway Station - Kecun
26-12-2005: 4 > Wanshengwei - Xinzao
30-12-2006: 3 > Kecun - Panyu Square and Tiyu Xilu - Tianhe Coach Terminal
30-12-2006: 4 > Xinzao - Huangge
28-06-2007: 4 > Huangge - Jinzhou
28-12-2009: 4 > Wanshengwei - Chebeinan
28-12-2009: 5 > Jiaokou - Wenchong
25-09-2010: 2 > Sanyuanli - Jiahe Wanggang, Jiangnanxi - Guangzhou South Railway Station and Jiangnanxi  - Xiaogang [line 2 service withdrawn]
25-09-2010: 8 > (Wanshengwei) - Xiaogang - Changgang
25-09-2010: 4 > Chebeinan - Huangcun
30-10-2010: 3 > Guangzhou East Railway Station - Airport South
03-11-2010: 8 > Changgang - Fenghuang Xincun
03-11-2010: Guangfu Line > Kuiki Lu - Xilang

 

 << Back


This page was added on November 12, 2010